மீறல்......

என்றைக்கும் அநீதிக்கும் உரிமைகள் மீறுவதற்கும் புறக்கணிப்பிற்கும் எதிரானதாகவும் அதன் குரலாகவும் இருக்கிறது மீறல் வலைப்பதிவு...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home